Cấu trúc công thức về wish áp dụng bài tập

1. Cấu trúc Wish ở hiện tại

Cấu trúc của wish được sử dụng để cho biết mong muốn ước một điều gì đó không có thật ở hiện tại hoặc khác với thực tế, cấu trúc câu điều kiện loại II.

Công thức:

  • Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed
  • Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed
  • Cấu trúc If only: If only = S + wish

Ví dụ về cấu trúc hiện tại:

She wishes, that she had a new car (he does not have a car)

- Cô ấy ước rằng cô ấy có một chiếc ô tô mới

I wish that you didn’t need to work today (you do need to work today).

- Tôi ước rằng bạn không phải làm việc hôm nay

2. Cấu trúc Wish ở quá khứ

Cấu trúc wish này thường là nuối tiếc về một việc không có thật ở quá khứ hay giả định điều gì đó trái ngược lại, câu điều kiện loại III.

Công thức:

  • Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + had + V3
  • Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + had not + V3
  • Cấu trúc If only: If only = S + wish

Ví dụ về cấu trúc ở quá khứ:

I wish I had a housse like this one (I wish i have a house like this one)

- Tôi ước tôi cso ngôi nhà như thế kia

If only I had time to realize my dream (If only I have time to realize my dream)

- Giá như tôi có thời gian để thực hiện ước mơ của mình

3. Cấu trúc câu Wish ở tương lai

Cấu trúc wish này nhàm mục đích sử dụng cho điều gì đó tốt đẹp trong tương lai.

Công thức:

  • Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + would/could + V
  • Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + would/could + not + V
  • Cấu trúc If only: If only + (that) + S + would/could + (not) + V

Ví dụ về cấu trúc tương lai:

I wish I would had money (I don't have any money)

- Tôi ước rằng tôi có tiền

I wish that Lan wasn’t busy tomorrow (Lan is busy tomorrow).

- Tôi ước rằng Lan không bận vào ngày mai

Chú Ý:

Cấu trúc công thức về wish và wishes

Chúng ta có thể thay thế wish = hope.

I hope he pass your exam (I wishes he passed the exam)

- Tôi hi vọng anh ấy vượt qua được kì thi.

Xem thêm:

Rất thích bài viết này? Vẫn thông báo bằng cách tham gia bản tin của chúng tôi!

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.

Những bài gần đây
Tác giả bài đăng
Các bài đăng phổ biến
Các bài viết liên quan